Sdělení

Pomozte vymyslet nový název pro možný nový projekt! [DISKUZE].

Budu Vám všem vděčný.

NixTor, majitel portálu penis.cekuj.net

Podmínky portálu

 1. Podmínky užívání služeb na serveru penis.cekuj.net se řídí právními předpisy České republiky. Uživatel se zavazuje užívat služby na serveru penis.cekuj.net pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k porušování nebo obcházení právních předpisů České republiky.
 2. Pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem.
 3. Souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu.
 4. Sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně.
 5. Služby nabízené na serveru penis.cekuj.net zahrnují možnost zobrazovat a přehrávat audiovizuální materiály (data), které mohou obsahovat erotiku a explicitně sexuální prvky, které by ze strany některých osob mohly být vnímány jako pohoršující či urážlivé a které jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Uživatel se zavazuje nezpřístupnit tyto materiály nezletilým osobám.
 6. Uživatel se zavazuje užívat služby nabízené na serveru penis.cekuj.net pouze pro své soukromé účely. Uživatel nesmí tyto služby užívat zejména pro účely podnikání či jiné obchodní činnosti, ať již ve prospěch svůj nebo prospěch jiného subjektu.
 7. Uživatel bere na vědomí, že pro účely poskytování služeb nabízených na serveru penis.cekuj.net, mohou být využívány služby propojených serverů.
 8. Kromě výslovně povolených případů, uživatel není oprávněn jakkoliv rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, upravovat nebo jakkoliv jinak zasahovat do materiálů, které jsou umístěny nebo zpřístupněny na serveru penis.cekuj.net.
 9. Uživatel se zavazuje při užívání služeb serveru penis.cekuj.net respektovat ostatní uživatele.
 10. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server penis.cekuj.net data, zavazuje se, že nebude vkládat žádná data, která by mohla představovat protiprávní jednání, zejména (nikoliv však pouze) neoprávněný zásah do práv třetích osob nebo porušení takových práv, především autorských či obdobných, případně práv na ochranu osobnosti, nekalou soutěž a jiné.
 11. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server penis.cekuj.net data, bere uživatel na vědomí, že plně odpovídá za jejich obsah. Provozovatel neodpovídá za jakákoliv porušení práv, které může být způsobeno umístěním dat ze strany uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití či neoprávněné nakládání s údaji či daty, které uživatel dobrovolně poskytl a zveřejnil prostřednictvím serveru penis.cekuj.net a ke kterému došlo ze strany třetích osob.
 12. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn bez náhrady kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, jakož i bez předchozího souhlasu či oznámení uživateli, odstranit jakákoliv data umístěná na server penis.cekuj.net uživatelem.
 13. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že umístěním jakýchkoliv dat a materiálů na server penis.cekuj.net, které splňují znaky autorského díla, zároveň uživatel uděluje provozovateli bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci ke všem způsobům užití takového díla.
 14. Uživatel bere na vědomí, že server penis.cekuj.net neslouží k zálohování jakýchkoliv dat a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu jakýkoliv dat umístěných zde uživatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky (škody) způsobené případnou nefunkčností nebo nesprávným fungováním služeb serveru penis.cekuj.net.
 15. Provozovatel je oprávněn poskytování služeb serveru penis.cekuj.net kdykoliv měnit, přerušit či ukončit.
 16. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje a materiály umisťuje a zveřejňuje na serveru penis.cekuj.net zcela dobrovolně.
 17. Netolerujeme vkládání fotografií stažených z internetu. V případě zjištění takové fotografie, je provozovatel oprávněn požádat uživatele o její ověření, bez předchozího upozornění tuto fotografii odstranit nebo zrušit profil uživatele, který fotografii vložil.
 18. V případech, kdy je uživatel oprávněn vkládat na server penis.cekuj.net fotografie či videa (dále jen data), zavazuje se, že osoba či osoby, které jsou součástí těchto dat, souhlasí s jejich zveřejněním. Uživatel nesmí vkládat data, k nimž nemá autorská práva.
 19. Uživatel bere na vědomí, že pokud porušením těchto podmínek nebo jiných povinností uživatelem vznikne provozovateli jakákoliv škoda, bude ji provozovatel po uživateli v plném rozsahu vymáhat. Uživatel si je zároveň vědom, že porušením těchto podmínek nebo jiných povinností s tím souvisejících, se uživatel může vystavit riziku nejen občanskoprávního řízení, ale i riziku trestněprávního stíhání.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat